OBSH » Missie & visie

> Visie: de 8 bouwstenen
> Missie: Samen leren samen leven

Samen leren samen leven

De 8 bouwstenen

1. Identiteit

Openbaar onderwijs is in principe voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Toegankelijkheid, actieve pluriformiteit, openheid en respect zijn onvervreemdbare aspecten van onderwijs dat voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is.

2. Onderwijs en zorg

Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past en aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op zorg.

3. Kwaliteit

Het onderwijs in de klas is de kerntaak van de school. Meer en meer is het schoolbeleid erop gericht dit primaire proces te onderwerpen aan een constante kwaliteitscontrole. De openbare scholen hebben gezamenlijk gekozen voor één kwaliteitszorgsysteem. Het schoolbeleid, de manier waarop het team en de schooldirectie hieraan gestalte geven en de resultaten die de school ermee boekt, zijn transparant en toegankelijk voor de omgeving en de school. De openbare school kan en durft zich te verantwoorden over wat zij wil, wat zij doet en in hoeverre zij haar doelen bereikt.

4. Bestuur en management

Een goede organisatie is voorwaarde voor goed onderwijs. Bestuur en management zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en het functioneren van de school. Het openbaar onderwijs gaat uit van een heldere rolverdeling tussen bestuur en management en legt dit vast in een managementstatuut.

5. Personeelsbeleid

Leraren bepalen de kwaliteit van het primaire proces en daar gaat het om, het geven van goed onderwijs. Het team vormt het belangrijkste kapitaal van de school. Dit vraagt om een hoogwaardig personeelsbeleid, waarbij de kwaliteit van het primaire proces, de ontwikkeling van onderwijs en didactiek en goed werkgeversschap voorop staan.

6. Informatie en communicatie

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vervullen in het onderwijs van de 21ste eeuw een belangrijke rol. Het behoort tot de doelstellingen van de school om de leerling ook op dit gebied in voldoende mate toe te rusten voor de toekomst. De openbare scholen in Helmond hebben hun ICT-beleid vastgelegd in een gezamenlijk beleidsplan.

7. De school en de omgeving

De openbare school staat midden in de samenleving en wil daar ook actief aan deelnemen. Bestuur en management denken na over de veranderende eisen die aan het onderwijs worden gesteld en vertalen die in schoolbeleid en in inhoud en aanpak van het onderwijs.

8. Inspraak

De openbare school betrekt het team bij de ontwikkeling van het schoolbeleid en beschouwt de inbreng van ouders en leerlingen als een kwaliteitsimpuls. De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Deze betrokkenheid kan uiteenlopende vormen krijgen, zoals in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Missie: Samen leren samen leven

De missie van OBSH geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en vanuit deze missie te handelen.

OBSH ontwikkelt kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De gezamenlijke scholen geven hier inhoud aan onder het motto:

‘Samen leren samen leven’

Lees ook ons koersplan