Onderwijs » Openbaar basisonderwijs

Samen leren samen leven

Iedere dag ontmoeten we verschillende mensen. Mensen die we goed kennen, mensen met dezelfde gewoonten en gebruiken. Maar ook mensen die het anders gewend zijn, mensen met een andere culturele achtergrond of met een ander geloof, mensen met hun eigen waarden en normen én hun eigen verhalen. Met elkaar vormen wij een samenleving en zijn daardoor met elkaar verbonden.
Mensen die samenleven weten dat er overeenkomsten èn verschillen zijn. We willen ruimte bieden voor ieders verhaal. Dat is voor ons in het openbaar onderwijs vanzelfsprekend.

De openbare school is de samenleving in het klein

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. Diversiteit zien wij als meerwaarde. Het aan de orde stellen van verschillen biedt leerlingen de kans zich een mening te vormen over de opvattingen en gewoonten van anderen. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis.

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs

Kinderen leren er met, van en over elkaar. Met interesse en respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Een samenleving waarin ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’ centraal staan.

Openbaar onderwijs is kwaliteitsonderwijs

Voorbereiden op deelname aan de samenleving vraagt om kwalitatief goed onderwijs. Onze openbare scholen streven stuk voor stuk naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. Hierbij wordt aandacht besteed aan zelfstandig, creatief en samenwerkend leren.

Openbaar onderwijs is passend onderwijs

Iedereen is welkom. Openbaar onderwijs wil recht doen aan verschillen tussen mensen. We zetten ons in om voor ieder kind een zo passend mogelijk leeraanbod te realiseren, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Soms kan een school dit aanbod niet realiseren en zal met de ouders gezocht worden naar een plaats waar dit voor hun kind wel mogelijk is.

Openbaar onderwijs: waar verhalen samenkomen

Binnen een openbare school is er aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen. Er is daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor ieders verhaal.