OBSH » Wie wij zijn

Wie wij zijn

College van Bestuur

Lieke van de Ven

Voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling en benoeming van de leden vindt plaats volgens de statuten en met instemming van de gemeenteraad van Helmond. Twee leden worden benoemd op voordracht van de GMR.  Er wordt gestreefd naar een variatie aan expertise en betrokkenheid bij het openbare onderwijs.

De samenstelling van de Raad van Toezicht

Joep Pernot

voorzitter

Anita Verbeek

vicevoorzitter

Mark Verhees

lid

Erik Jansen

lid

Ria van der Hamsvoord

lid

De toezichthouders werken als een team om het integrale toezicht te bieden. De voorbereiding voor de vergadering is meestal op basis van de taakverdeling. Er wordt gewerkt met een commissie voor de financiën en bedrijfsvoering (audit), commissie voor de werkgeversrol voor de bestuurder (remuneratie) en een commissie die zich richt op de kwaliteit van het onderwijs. De RvT heeft vooral contact met de voorzitter van het College van Bestuur.

Twee keer per jaar spreken de toezichthouders over de algemene stand van zaken met de GMR en een of twee keer per jaar met de directeuren. Deze uitwisseling is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voor OBSH belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af in de vorm van een jaarverslag.  Dit jaarverslag wordt openbaar gemaakt via de site van OBSH.

Bestuurskantoor

Ingrid Boers

Secretaresse bestuurskantoor
infobestuurskantoor@obsh.nl

Marlon Willems-de Rijck

Staffunctionaris Financiële Zaken
MarlondeRijck@obsh.nl

Anita Bierens-Mulder

Financieel medewerkster
administratie@obsh.nl

Christel Verbruggen

Staffunctionaris HR
ChristelVerbruggen@obsh.nl

Julia van de Ven

HR adviseur
JuliavandeVen@obsh.nl

Patricia van de Vorst

Medewerkster personeel- en salarisadministratie
PZ@obsh.nl

Joske Engbers

Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit
JoskeEngbers@obsh.nl

Lea Aarts MSc

Orthopedagoog
LeaAarts@obsh.nl

Lisanne Siebers MSc

Psycholoog
LisanneSiebers@obsh.nl

Felix van Pareren

Cultuurcoördinator
FelixvanPareren@obsh.nl