Ouders » Privacy – AVG

Bescherming van persoonsgegevens

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is daarvoor wettelijk verantwoordelijk. Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vinden wij van groot belang. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Toegang en bewaartermijn 

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

OBSH hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is 2 jaar na het beëindigen van de school. Gegevens uit de leerlingadministratie worden 7 jaar bewaard.

Digitale leermiddelen en privacy

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om bepaalde gegevens van uw kind te delen met andere organisaties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de leerplichtambtenaar, de onderwijs-inspectie, de GGD/schoolarts, het regionale samenwerkingsverband en de accountant.

Rechten van ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto‘s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, gaan wij vooraf uw toestemming vragen. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto‘s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op. 

Contact – OBSH
Panovenweg 1
5708 HR in Helmond
T: 0492-476766
E: infobestuurskantoor@obsh.nl